Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1853427
(11)  Číslo patentu  16924 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05813087.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1853427 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  219411, 640605 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.09.2005, 30.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41M 5/00  B41J 3/407  B41J 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/038461 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/073538 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Plastipak Packaging Inc.; 41605 Ann Arbor Road, Plymouth, MI 48170; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  UPTERGROVE Ronald L.; 16095 Merion Ct., Northville, MI 48168; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Potlač plastových nádob digitálnymi obrazmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2023 
   Maximálna platnosť do  26.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
 
EP 1853427
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1853427
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.10.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.10.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.09.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.09.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.09.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.09.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 07.10.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.11.2021 929,00 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1853427
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.07.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 30.07.2014 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2014 Typ Odoslané
EP 1853427
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku