Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1805731
(11)  Číslo patentu  34354 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05810816.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1805731 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0452331 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.07.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G07F 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2005/050834 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/040493 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flowbird; 100-102 avenue de Suffren, 750 15 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAGET, Jean-Marc; 8, clos France, 25370 Rochejean; FR;
MANDY, Damien; 27, Impasse Prays, F-25660 Fontain; FR;
ARIFON, Jean; 33, chemin de la Craie, F-25410 Saint Vit; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Mincový automat s vyberateľnou schránkou na mince 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2022 
   Maximálna platnosť do  10.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 1805731
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1805731
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.09.2020 398,00 EUR 16
2 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 11.10.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1805731
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 04.05.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 04.05.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 04.05.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 04.05.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.07.2020 Typ Odoslané
EP 1805731
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.07.2020 Flowbird Parkeon
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku