Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1803110
(11)  Číslo patentu  29878 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05808511.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1803110 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1027217 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2005/050012 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/041297 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Synovation B.V.; 't Holland 31, 6921 GX Duiven; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUSTERS, Ronald, Johannes, Wilhelmus; Golden Earringstraat 7, NL-1311 JM Almere; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Kontajner na tkanivo a spôsob usporiadania údajov na takom kontajneri na tkanivo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2023 
   Maximálna platnosť do  10.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 1803110
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1803110
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.02.2020 730,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.02.2021 796,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2021 929,00 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1803110
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2019 Typ Odoslané
EP 1803110
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku