Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1814977
(11)  Číslo patentu  17358 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05799363.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1814977 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2004906317 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/12  A01N 63/00  A61K 38/43  A61P 17/00  C12N 9/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2005/001693 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/047830 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biovite Australia Pty Ltd; 1/45 - 47 Township Drive, West Burleigh, Queensland 4219; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUNCAN Kelvin Winston; 28B Lodge Place Avonhead, Christchurch; NZ;
JOHNSTON Peter Owen; 44 Meadow Peak, 85 Palm Meadows Drive, Carrara, Queensland 4211; AU;
BROWN Ashley Michael; 1/17 Leonard Avenue, Surfers Paradise, Queensland 4217; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prostriedky na báze arthrospira a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.11.2021 
   Maximálna platnosť do  03.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 02/2015 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 03/2015 SC4A
 
EP 1814977
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.10.2014 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.10.2015 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.05.2017 12 531,00 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.11.2017 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.05.2019 14 663,00 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 04.11.2019 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 30.04.2021 16 796,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1814977
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2014 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2014 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.10.2014 Typ Odoslané
5 Plná moc 06.11.2014 Typ Doručené
6 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.12.2014 Typ Doručené
7 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2014 Typ Platba
8 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2015 Typ Odoslané
9 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.02.2015 Typ Odoslané
EP 1814977
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku