Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1802198
(11)  Číslo patentu  9583 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05798443.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1802198 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0422401 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 45/02  A01N 47/24  A01N 43/90  A01N 43/84  A01N 43/653  A01N 43/54  A01N 43/40  A01N 43/36  A01N 37/38  A01N 37/34  A01P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/010755 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/037632 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Rosentalstrasse 67, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WALTER Harald; Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH;
CORSI Camilla; Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH;
EHRENFREUND Josef; Syngenta Crop Protection AG, Werk Rosental, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH;
LAMBERTH Clemens; Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH;
TOBLER Hans; Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Synergické fungicídne kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50034-2020;  5031-2014 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2011 9/2011 SC4A
 
EP 1802198
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1802198
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.09.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.10.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.09.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.09.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.09.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.09.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.09.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 23.09.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1802198
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2011 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.08.2011 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 16.12.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 25.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 25.11.2020 Typ Doručené
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 26.11.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 18.12.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 14.01.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 15.01.2021 Typ Odoslané
EP 1802198
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.01.2021 Syngenta Participations AG Syngenta Participations AG
Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku