Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1797747
(11)  Číslo patentu  25347 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05790759.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.09.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1797747 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004049445 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.06.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05H 1/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2005/001714 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/039890 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH; Oscar-Kjellberg-Strasse 20, 032 38 Finsterwalde; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRINK Volker; Friedastrasse 8, 032 38 Finsterwalde; DE;
STEUDTNER Thomas; Walther-Rathenau-Strasse 3, 049 10 Elsterwerda; DE;
LAURISCH Frank; Kriemhildstrasse 2A, 03238 Finsterwalde; DE;
REINKE Ralf-Peter; Käthe-Kollwiz-Strasse 1a, 032 38 Finsterwalde; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Plazmový horák 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.09.2023 
   Maximálna platnosť do  28.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
 
EP 1797747
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1797747
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.10.2017 597,00 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.09.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.09.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1797747
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2017 Typ Doručené
Opis 28.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 28.09.2017 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.09.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 06.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 06.11.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.01.2018 Typ Odoslané
EP 1797747
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku