Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1806136
(11)  Číslo patentu  11213 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05790245.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1806136 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2004294358, 2005160843 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2004, 01.06.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.07.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4045  A61P 13/08  C07D 209/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2005/018356 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/038619 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.; 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano 399-8710; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OKUBO Yoshio; Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., 3-1-3, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002; JP;
SHIMIZU Tomoji; Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., 3-1-3, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002; JP;
ARAI Nobuhiko; Kissei Pharmceutical Co., Ltd., 3-1-3, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002; JP;
OMORI Yasuhiro; Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., 3-1-3, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Liečivá kompozície na prevenciu nutnosti prejsť k chirurgickej liečbe hypertrofie prostaty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.10.2023 
   Maximálna platnosť do  04.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2012 5/2012 SC4A
 
EP 1806136
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1806136
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.09.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.09.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 08.09.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.09.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.09.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.09.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.09.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.09.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 07.09.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 07.09.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 21.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1806136
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.02.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.03.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.04.2012 Typ Odoslané
EP 1806136
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku