Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1776253
(11)  Číslo patentu  7914 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05777959.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1776253 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004038587 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.08.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.04.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/053848 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/032574 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHMALE Uwe; Schückhausen 12a, 42499 Hückeswagen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zariadenie pre vozidlo na samočinnú aretáciu komponentu, najmä sedadla vozidla, a sedadlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.08.2022 
   Maximálna platnosť do  04.08.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2010 12/2010 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 1776253
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.09.2010 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.09.2011 7 265,00 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.08.2012 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.08.2013 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.07.2014 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.08.2015 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.08.2016 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.07.2017 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.08.2018 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.07.2019 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.08.2020 16 398,00 EUR
12 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.06.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1776253
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.09.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 23.09.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2010 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 15.12.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 15.12.2020 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis prevodu 23.12.2020 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 23.12.2020 Typ Doručené
6b Plná moc 23.12.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 23.12.2020 Typ Doručené
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.01.2021 Typ Odoslané
12 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
15 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
15a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
EP 1776253
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.01.2021 Johnson Controls GmbH Johnson Controls GmbH
2 Prevod majiteľa 20.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls GmbH
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.01.2021 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
6 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku