Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1737491
(11)  Číslo patentu  23408 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05777317.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1737491 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  561139 P, 561710 P, 569100 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2004, 12.04.2004, 07.05.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.01.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/40  A61K 39/395  A61P 37/06  C07K 16/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/012007 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/110452 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Biotechnology Ltd; Harbour Fiduciary Services Limited, Thistle House, 4 Burnaby Street, Hamilton Pembroke HM 11; BM 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOFFMAN Rebecca, S.; 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064-6011; US;
CHARTASH Elliot; 41 Summit Drive, Baskin Ridge, NJ 07920-1960; US;
TAYLOR Lori K.; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US;
GRANNEMAN George, Richard; 284 Seminole Ct., Marco Island, FL 34145-4118; US;
YAN Philip; 368 Old Creek Road, Vernon Hills, IL 60061-3175; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Viacnásobný variabilný dávkovací režim na liečenie crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2023 
   Maximálna platnosť do  11.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Zmeny adries 25.05.2022 10/2022 TE4A
3 Zmeny adries 25.05.2022 10/2022 TE4A
 
EP 1737491
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1737491
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.03.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.03.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.03.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.03.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.03.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 29.03.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1737491
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2017 Typ Doručené
Opis 10.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.07.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 31.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 02.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 02.05.2022 Typ Odoslané
EP 1737491
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.05.2022 AbbVie Biotechnology Ltd AbbVie Biotechnology Ltd
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.05.2022 AbbVie Biotechnology Ltd AbbVie Biotechnology Ltd
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku