Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1768527
(11)  Číslo patentu  14479 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05758042.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1768527 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0415892 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.04.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 27/04  E04F 15/02  C09D 5/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2005/002644 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/008445 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  !OBAC LIMITED; 1st & 2nd Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Bray, Guernsey 1EW; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILLIAMSON Robert; Broadfield Manor House, Old Soar Road, Plaxtol, Kent TN15 OQX; GB;
ALLEN William; 51 Redshank Road, St. Mary's Island, Chatham, Kent ME4 3MX; GB;
BOLLOM Michael; 3 The Orchard, Bearsted, Kent NE14 4QL; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob kladenia podlahoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.07.2023 
   Maximálna platnosť do  05.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2013 10/2013 SC4A
 
EP 1768527
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1768527
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.08.2013 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.07.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.07.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.07.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.07.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.07.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.06.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.06.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.06.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.06.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1768527
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.08.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.08.2013 Typ Odoslané
Plná moc 20.08.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.09.2013 Typ Odoslané
EP 1768527
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku