Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1753406
(11)  Číslo patentu  21576 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05756474.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.05.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1753406 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  575319 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.02.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/24  A61K 31/403   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/018692 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/117841 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; ., 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DESAI Divyakant; 19 Greenfield Drive North, West Windsor, New Jersey 08550; US;
LI Bing I.; 13922 Bromfield Road, Germantown, Maryland 20874; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Formulácia potiahnutej tablety a spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.05.2021 
   Maximálna platnosť do  26.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 1753406
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.05.2016 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.04.2017 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.04.2018 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.05.2019 15 365,00 EUR
5 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.04.2020 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1753406
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.07.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 14.07.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2016 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2019 Typ Doručené
4a Opis 23.10.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
4c Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 11.11.2019 Typ Odoslané
EP 1753406
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku