Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1755942
(11)  Číslo patentu  2796 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05746629.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1755942 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0450842 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.02.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63H 5/14  B63H 5/125   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2005/050280 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/110840 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALSTOM; 3, avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAUDIN Christian; 2, rue du Parc aux Oiseaux, F-95270 Asniéres Sur Oise; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kastler Anton, Patentová a známková kancelária; Súmračná 12, 821 02 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Pohonná jednotka pre lode s gondolou na umiestnenie pod dnom lode 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Maximálna platnosť do  26.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2008 3/2008 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 1755942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2007 2 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1755942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.03.2008 2 500,00 SKK 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.03.2009 99,50 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.03.2010 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.03.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.03.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.03.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.03.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.04.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.04.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.04.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.04.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.03.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.04.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.04.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1755942
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2007 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2007 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 03.12.2007 Typ Odoslané
Plná moc 20.12.2007 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2008 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 26.07.2022 Typ Odoslané
EP 1755942
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku