Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1750596
(11)  Číslo patentu  11263 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05739834.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1750596 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20040292 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.02.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2005/001355 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/107614 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  I.R.I.DE. S.r.l. Intelligent Radioactive and Integrated Devices; Via Grazzano 7, 33100 Udine; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VISENTIN Ezio; Via G. Mazzini 10, 30030 Peseggia di Scorze; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spojovací člen vložiteľný do kostnej štruktúry ľudského alebo zvieracieho tela a príslušný lokalizačný systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2022 
   Maximálna platnosť do  06.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2012 5/2012 SC4A
 
EP 1750596
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1750596
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.05.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.05.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.05.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.05.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.05.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.05.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.04.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 06.05.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 04.05.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1750596
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.02.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 29.02.2012 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.04.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.08.2022 Typ Odoslané
EP 1750596
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku