Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1759001
(11)  Číslo patentu  9706 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05739065.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1759001 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  563828 P, 590347 P, 614984 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2004, 23.07.2004, 04.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.03.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.10.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/62  A61K 38/46  A61K 47/48  A61P 19/08  C12N 9/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2005/000615 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/103263 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alexion Pharmaceuticals, Inc.; 352 Knotter Drive, Cheshire, CT 06410; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CRINE Philippe; 28 Avenue Champagne, Outremont, Quebec H2V 2X1; CA;
BOILEAU Guy; 7645 Malherbe, Brossard, Québec H3C 3J7; CA;
LEMIRE Isabelle; 6538 44th Avenue, Montreal, Quebec H1T 2P1; CA;
LOISEL Thomas P.; 4959, rue Saint-Gabriel, Montreal, Quebec H8Y 1Z7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Konjugáty na prenos do kostí a spôsoby ich použitia na cielenie proteínov do kostí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.04.2022 
   Maximálna platnosť do  21.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.10.2011 10/2011 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 06.08.2012 08/2012 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2013 09/2013 PC4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.07.2015 07/2015 PC4A
5 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.07.2015 07/2015 PC4A
6 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.02.2016 02/2016 PC4A
 
EP 1759001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.04.2011 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.04.2012 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.04.2013 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.04.2014 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.04.2015 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.04.2016 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.04.2017 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.04.2018 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.04.2019 15 365,00 EUR
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 31.03.2020 16 398,00 EUR
11 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 31.03.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1759001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.07.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.07.2011 Typ Platba
3 Plná moc 25.07.2011 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.09.2011 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 27.02.2012 Typ Doručené
5a Plná moc 27.02.2012 Typ Doručené
5b Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 27.02.2012 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2012 Typ Platba
7 Doplnenie údajov 28.02.2012 Typ Doručené
8 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.03.2012 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.05.2012 Typ Doručené
10 Plná moc 24.05.2012 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.06.2012 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 10.04.2013 Typ Doručené
12a Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 10.04.2013 Typ Doručené
13 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2013 Typ Platba
14 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.06.2013 Typ Odoslané
15 Plná moc 03.07.2013 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.07.2013 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 09.03.2015 Typ Doručené
17a Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 09.03.2015 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 09.03.2015 Typ Doručené
18a Plná moc 09.03.2015 Typ Doručené
18b Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 09.03.2015 Typ Doručené
19 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2015 Typ Platba
20 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2015 Typ Platba
21 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 12.06.2015 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis prevodu 08.12.2015 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 08.12.2015 Typ Doručené
23 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.12.2015 Typ Platba
24 Urgencia 12.01.2016 Typ Doručené
25 Plná moc 11.01.2016 Typ Doručené
26 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.01.2016 Typ Odoslané
EP 1759001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.06.2012 Enobia Canada Limited Partnership Enobia Pharma Inc.
2 Prevod majiteľa 23.07.2013 Alexion Pharma International Sarl Enobia Canada Limited Partnership
3 Zápis alebo zmena zástupcu 23.07.2013 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
4 Prevod majiteľa 10.06.2015 Alexion Holding B.V. Alexion Pharma International Sarl
5 Prevod majiteľa 10.06.2015 Alexion Pharma Holding Alexion Holding B.V.
6 Prevod majiteľa 20.01.2016 Alexion Pharmaceuticals, Inc. Alexion Pharma Holding
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku