Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1734927
(11)  Číslo patentu  12588 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05733580.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1734927 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0408070, 0408076 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2004, 08.04.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.12.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/12  A61K 31/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/003669 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/097068 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDA Pharma S.a.r.l.; 43, Avenue John F Kennedy, 1825 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EINI Meir; 2 Hashaked Street, Ness Ziona 74104; IL;
FRIEDMAN Doron; 33 Alon Street, Karmei Yosef 99797; IL;
HIRSCH Stefan; Theodor-Heuss-Strasse 21A, 79539 Lörrach; DE;
MEYENBURG Sabine; Butzmattweg 39, 79594 Inzlingen; DE;
SEKKAT Nabila; Davidsbodenstrasse 34, CH-4056 Basel; CH;
TAMARKIN Dov; 537 Har Hila Street, Maccabim 71908; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Penová kompozícia pimekrolimusu obsahujúca hexylénglycol, voliteľne oleylalkohol, dimetylizosorbid a/alebo triacylglyceroly so stredne dlhým reťazcom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Maximálna platnosť do  07.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2012 12/2012 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1734927
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1734927
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.04.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.04.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.04.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.04.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.04.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 06.03.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.04.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.03.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 29.03.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1734927
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.09.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2012 Typ Odoslané
Doplnenie údajov 31.10.2013 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 06.07.2022 Typ Odoslané
EP 1734927
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 16.10.2012 MEDA Pharma S.a.r.l. MEDA Pharma S.a.r.l.
Novartis Pharma GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku