Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1732605
(11)  Číslo patentu  31716 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05731047.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1732605 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  557247 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/00  A23L 33/11  A23L 33/15  A23L 33/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/010467 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/094333 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUBNIS, William, A.; 9088 Kings Charter Drive, Mechanicsville, VA 23116; US;
COTTER, Richard; 9 Cooper Road, Mendham, NJ 07945; US;
HERMAN, Paul, W.; 3101 Winder Drive, Bridgewater, NJ 08807; US;
MOREINES, Judith; 1225 River Road, Unit 8c, Edgewater, NJ 07020; US;
POXON, Scott, W.; 8471 Summer Walk Parkway, Mechanicsville, VA 23116; US;
SUTTON, Bruce, W.; 2317 Summerwood Drive, Richmond, VA 23233; US;
VERNON, Jeffrey, V.; 3803 Lancaster Ring Road, Fredericksburg, VA 22408; US;
WALTERS, Denise, L.; 2301 Snowcrest Court, Richmond, VA 23233; US;
WILLIAMS, Michael, G.; 3440 Lady Marian Court, Midlothian, VA 23113; US;
WITTENBERG, Neil; 4 Brandywine Court, Randolph, NJ 07869; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Multivitamínový a minerálny nutričný doplnok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.03.2022 
   Maximálna platnosť do  28.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 1732605
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 09.12.2019 16 398,00 EUR
2 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 01.03.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1732605
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
1b Opis 05.08.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 05.08.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.08.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
7 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 1732605
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku