Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1734970
(11)  Číslo patentu  18388 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05729394.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1734970 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  552865 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.03.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.12.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/008575 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/089316 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intercept Pharmaceuticals, Inc.; 421 Hudson Street, Suite 212, New York, NY 10014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FIORUCCI Stefano; Via dei Narcisi 25, I-06100 Perugia; IT;
PELLICCIARI Roberto; Via U. Rocchi 60, I-06123 Perugia; IT;
PRUZANSKI Mark; 212-421 Hudson Street, New York, NY 10014; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Fajnor IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Liečba fibrózy použitím FXR ligandov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2022 
   Maximálna platnosť do  14.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 07/2015 SC4A
 
EP 1734970
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.01.2015 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.02.2016 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.02.2017 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.02.2018 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.02.2019 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.02.2020 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.02.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1734970
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.03.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 13.03.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.06.2015 Typ Odoslané
EP 1734970
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku