Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1742997
(11)  Číslo patentu  5451 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05716553.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1742997 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.03.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004022540 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.01.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.08.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 33/12  C08L 33/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/003652 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/108486 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Röhm GmbH; Deutsche-Telekom-Allee 9, 64295 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HÖSS Werner; 2103 Block 10 Lane 168 Hong Qiao Road Xuhui Area, Shanghai 200030; CN;
WICKER Michael; Stettbacher Tal 2a, 64342 Seeheim-Jugenheim; DE;
SCHULTES Klaus; Platter Strasse 51, 65193 Wiesbaden; DE;
ALBRECHT Klaus; Vogelsbergstrasse 20, 55129 Mainz; DE;
MOHRMANN Martin; Platanenweg 16, 64331 Weiterstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tvárniaca hmota pre tvárnené telesá s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Maximálna platnosť do  07.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.08.2009 08/2009 SC4A
2 Zmeny mien 03.03.2020 03/2020 TC4A
 
EP 1742997
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.04.2009 5 99,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.03.2010 6 116,00 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 04.04.2011 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.04.2012 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.04.2013 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.04.2014 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.04.2015 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.04.2016 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.04.2017 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.04.2018 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.03.2019 15 365,00 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 06.04.2020 16 398,00 EUR
13 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 06.04.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1742997
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.05.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 11.05.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.07.2009 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.02.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 03.02.2020 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 03.02.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 03.02.2020 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 03.02.2020 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 26.02.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.08.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 05.08.2020 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
13 oznámenie o zápise zmeny 09.09.2020 Typ Odoslané
EP 1742997
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.02.2020 Röhm GmbH Evonik Röhm GmbH
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.09.2020 Röhm GmbH Röhm GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku