Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1778234
(11)  Číslo patentu  10782 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05716238.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1778234 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.10.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  04007179 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.03.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.03.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/501  A61K 31/4412  A61K 31/4427  A61K 31/444  A61K 31/4166  A61P 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/002957 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/092343 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH; Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAEMMGEN Juergen; Hattenburg Mittelbucherstrasse 1/2, 88416 Ochsenhausen; DE;
JÖNS Olaf; Autunstr. 1, 55218 Ingelheim; DE;
KLEEMANN Rainer; Jenaer Strasse 15, 55218 Ingelheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie pimobendanu na zmenšenie veľkosti srdca u cicavcov trpiacich zlyhaním srdca 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.03.2022 
   Maximálna platnosť do  19.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.03.2012 03/2012 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 1778234
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.03.2012 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.03.2013 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.03.2014 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.03.2015 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.03.2016 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.03.2017 13 298,50 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.03.2018 14 331,50 EUR
8 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.02.2019 15 365,00 EUR
9 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.03.2020 16 398,00 EUR
10 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.03.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1778234
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.12.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 29.12.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.01.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.02.2012 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2021 Typ Doručené
4a Opis 26.08.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2021 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.09.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 22.09.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o opravu 24.09.2021 Typ Doručené
9 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 1778234
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku