Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1722670
(11)  Číslo patentu  15744 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05715716.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1722670 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  04005385 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.11.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/002273 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/084530 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F.Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CALASSO Irio; Kronenhofweg 1, CH-6415 Arth; CH;
GRISS Patrick; Elsastrasse 20, CH-8004 Zürich; CH;
JÄGGI Rainer; Ringstrasse 5, CH-5610 Wohlen; CH;
SAROFIM Emad; Loretostrasse 9, CH-6300 Zug; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na odoberanie vzoriek telných tekutín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.03.2022 
   Maximálna platnosť do  04.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 5/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1722670
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1722670
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.02.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.02.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.02.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.02.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.02.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.02.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.02.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.02.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1722670
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.12.2013 Typ Doručené
Plná moc 13.12.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 1722670
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku