Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1713647
(11)  Číslo patentu  14071 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05715242.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.02.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1713647 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2052004 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.02.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60B 39/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/001024 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/077679 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FAIVELEY TRANSPORT; 143, Boulevard Anatole France, 93200 Saint-Denis; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARTLING Werner; Schafsweide 5, 31008 Elze; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na monitorovanie toku sypaného materiálu vo vozidlách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.02.2023 
   Maximálna platnosť do  02.02.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2013 8/2013 SC4A
 
EP 1713647
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.05.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1713647
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.01.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.01.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.01.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.01.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.01.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 29.01.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.04.2020 796,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 01.02.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 31.01.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1713647
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.05.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.05.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.08.2013 Typ Odoslané
EP 1713647
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku