Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1656949
(11)  Číslo patentu  1637 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05380181.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1656949 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.01.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200402282 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.09.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.06.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/55  A61K 38/57  A61P 19/00  A61P 21/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GRIFOLS, S. A.; C/JESÚS Y MARÍA 6, 08022 BARCELONA (BARCELONA); ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Blanco Blanco Ignacio; Comandante Caballero, 10 1°A, 33005 Oviedo; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Použitie alfa-1 antitrypsínu na prípravu liečiv na liečbu fibromyalgie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.08.2022 
   Maximálna platnosť do  04.08.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.06.2007 6/2007 SC4A
 
EP 1656949
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2007 2 000,00 SKK
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2010 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1656949
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 14.05.2007 1 500,00 SKK 3
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.05.2008 1 000,00 SKK 4
3 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 29.05.2008 1 500,00 SKK 4
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 06.07.2009 99,50 EUR 5
5 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.05.2010 116,00 EUR 6
6 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.06.2011 132,50 EUR 7
7 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.06.2012 149,00 EUR 8
8 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.05.2013 165,50 EUR 9
9 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.06.2014 199,00 EUR 10
10 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.05.2015 232,00 EUR 11
11 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.06.2016 265,50 EUR 12
12 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2017 298,50 EUR 13
13 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.06.2018 331,50 EUR 14
14 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.06.2019 365,00 EUR 15
15 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 09.07.2020 398,00 EUR 16
16 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.07.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1656949
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.03.2007 Typ Doručené
1a Plná moc 23.03.2007 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.03.2007 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.05.2007 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 29.01.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
4a Plná moc 29.01.2010 Typ Doručené
5 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.02.2010 Typ Platba
6 oznámenie o zápise zmeny 25.03.2010 Typ Odoslané
EP 1656949
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2010 GRIFOLS, S. A. Grifols, S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku