Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1658777
(11)  Číslo patentu  16598 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05109024.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1658777 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1027554 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.05.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21C 15/00  A21C 9/04  A23P 1/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEA Food Solutions Bakel B.V.; Beekakker 11, 5761 EN Bakel; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus; De Kleffen 6, 5825 DA Overloon; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na poťahovanie potravinových výrobkov časticovým materiálom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2022 
   Maximálna platnosť do  29.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
 
EP 1658777
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1658777
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2014 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2015 232,00 EUR 11
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2016 265,50 EUR 12
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2017 298,50 EUR 13
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2018 331,50 EUR 14
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2019 365,00 EUR 15
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.09.2020 398,00 EUR 16
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1658777
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.07.2014 Typ Doručené
2 Plná moc 10.07.2014 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.07.2014 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2014 Typ Odoslané
EP 1658777
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku