Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1658777
(11)  Číslo patentu  16598 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05109024.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1658777 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1027554 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.05.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21C 9/04  A21C 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEA Food Solutions Bakel B.V.; Beekakker 11, 5761 EN Bakel; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus; De Kleffen 6, 5825 DA Overloon; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Zariadenie na poťahovanie potravinových výrobkov časticovým materiálom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2023 
   Maximálna platnosť do  29.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 1658777
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.07.2014 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1658777
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.09.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1658777
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.07.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.07.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2014 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 1658777
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku