Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1696913
(11)  Číslo patentu  5596 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04816422.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1696913 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.03.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0315312 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.09.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.10.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4375  A61K 9/00  A61K 9/08  A61K 31/475  A61K 47/12  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2004/003287 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/070425 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PIERRE FABRE MEDICAMENT; 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEVERD Elie; 20, chemin de Cazers-Bas, Lambert, F-81100 Castres; FR;
BOUGARET Joël; Le Moulin de Souleilla, F-31460 Francarville; FR;
IBARRA Marie-Dominique; 8, résidence Le Cazal, F-11400 Souilhanels; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Farmaceutický prípravok na parenterálne podanie vinflunínu, postup jeho prípravy a použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.10.2009 10/2009 SC4A
 
EP 1696913
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.11.2009 6 116,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.12.2010 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2011 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2012 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2013 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2014 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2015 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2016 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2017 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.11.2018 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.11.2019 16 398,00 EUR
12 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.11.2020 17 464,50 EUR
13 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 23.11.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1696913
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.06.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 04.06.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.06.2009 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.07.2009 Typ Odoslané
4 Plná moc 07.08.2009 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2009 Typ Odoslané
6 Plná moc 29.09.2009 Typ Doručené
EP 1696913
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku