Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1694828
(11)  Číslo patentu  9599 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04814038.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1694828 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.03.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  531379 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/07  C12N 7/00  C12N 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/041801 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/066332 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALLIKMETS Ene; 200 Maple Road, Cornwall on Hudson, NY 12520; US;
NICHOLS Amy Helen; 3 Wilder Drive, Warwick, NY 10990; US;
PLUMMER Dorothy Jean; 3 Winding Hills Drive, Florida, NY 10921; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Proces výroby bezsérových bánk buniek vero 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2011 9/2011 SC4A
 
EP 1694828
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1694828
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.10.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.11.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.11.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.11.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.11.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.11.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.11.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.11.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.11.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1694828
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.06.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.06.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2011 Typ Odoslané
EP 1694828
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku