Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1708560
(11)  Číslo patentu  19129 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04813968.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1708560 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  529477 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.10.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01H 1/00  A01H 5/00  A01H 5/10  C12N 15/82  C12Q 1/68  C07H 21/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/041723 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/059103 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Monsanto Technology, LLC; 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEAZLEY Kim A.; 673 Cranbrook Drive, Kirkwood, MO 63122; US;
COOMBE Timothy R.; 1637 Westfield Avenue, Ellisville, MO 63011; US;
GROTH Mark E.; 6505 Ruth Drive, St.Louis, MO 63116; US;
HINCHEY Terri B.; 26 Judd Avenue, Mystic, CT 06355; US;
PERSHING Jay C.; 408 Atlanta Avenue, Webster Groves, MO 63119; US;
VAUGHN Ty T.; 5128 Saddlebrook Parkway, Imperial, MO 63052; US;
ZHANG Bei; 1056 Oakwood Farms Lane, Ballwin, MO 63021; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rastlina kukurice MON88017 a zmesi a metódy na jej detekciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Maximálna platnosť do  14.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
 
EP 1708560
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2015 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2016 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2017 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.11.2018 15 365,00 EUR
5 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.11.2019 16 398,00 EUR
6 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.11.2020 17 464,50 EUR
7 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.11.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1708560
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.07.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 29.07.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2015 Typ Odoslané
EP 1708560
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku