Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1800462
(11)  Číslo patentu  27791 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04812041.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1800462 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  956730 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.06.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04M 3/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/039435 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/041501 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Telecomcia Properties Limited; Palm Grove House P.O.Box 438, Road Town Tortola; VG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HINES, Patrick; 200 Executive Way, Ponte Vedra, FL 32082; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na spracovanie žiadosti o smerovanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2020 
   Maximálna platnosť do  23.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 28.07.2021 14/2021 MM4A
 
EP 1800462
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1800462
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.11.2018 365,00 EUR 15
2 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.05.2020 796,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1800462
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 11.07.2018 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 27.06.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 27.06.2018 Typ Doručené
2b Opis 27.06.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 27.06.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 1800462
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku