Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1699784
(11)  Číslo patentu  10131 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04808458.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1699784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2003093342, 2004058809 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2003, 27.07.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.12.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 263/32  C07D 413/14  C07D 417/10  C07D 417/14  C07F 9/653  C07D 413/10  C07F 9/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2004/003327 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/058886 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dong-A ST Co., Ltd.; 64 Cheonhodaero, Dongdaemun-gu, Seoul; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RHEE Jae Keol; Hankook 1 Cha Apt. 102-701, Maetan 2 dong, Paldalgu, Suwan, Kyonggido 442-712; KR;
IM Weon Bin; Hyundae Apt. 502-204, Sanghyun-dong, Yongin-si, Kyunggi-do 449-130; KR;
CHO Chong Hwan; Hanyang Apt. 105-703, Kuggal-ri, Kiheung-up, Yongin-si, Kyunggi-do 449-736; KR;
CHOI Sung Hak; Hanyang Apt. 517-402, Sunae-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Kyunggi-do 463-020; KR;
LEE Tae Ho; Jookong 2 Apt. 206-1102, Kimryangjang-dong, Yongin-si, Kyunggi-do 449-706; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Nové oxazolidinónové deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50020-2015;  50021-2015 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2023 
   Maximálna platnosť do  17.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.12.2011 12/2011 SC4A
2 Zmeny mien 02.05.2016 5/2016 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.05.2016 5/2016 PC4A
 
EP 1699784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2011 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.07.2015 7,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.07.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1699784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.12.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.12.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.12.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.11.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.11.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.11.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.11.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.11.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.11.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1699784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.10.2011 Typ Platba
Plná moc 05.10.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 01.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 01.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 03.07.2015 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2015 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.07.2015 Typ Platba
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 10.09.2015 Typ Doručené
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 10.09.2015 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.01.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 19.02.2016 Typ Doručené
Doklad o prevode 19.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 19.02.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.04.2016 Typ Odoslané
EP 1699784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2016 Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. Dong-A Pharm.Co., Ltd.
2 Prevod majiteľa 13.04.2016 Dong-A ST Co., Ltd. Dong-A Socio Holdings Co., Ltd.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2016 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku