Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1683234
(11)  Číslo patentu  22390 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04805806.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.11.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1683234 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202004001446 U, 10351488 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2004, 04.11.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.07.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 9/28  H01Q 9/06  H01Q 1/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2004/050563 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/045987 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; "Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  URBAN Thomas; Bauerngasse 3, 55116 Mainz; DE;
MÄUSER Helmut; Marzellinastr. 36, 52134 Herzogenrath; DE;
VORTMEIER Gunther; Comeniusstr. 15c, 52134 Herzogenrath; DE;
DÜRKOP Detlev; Auf den Dreien 35, D-50354 Hürth; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anténové usporiadanie a zasklievací dielec vybavený takýmto anténovým usporiadaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.11.2022 
   Maximálna platnosť do  04.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
 
EP 1683234
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2016 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.10.2017 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2018 15 365,00 EUR
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.10.2019 16 398,00 EUR
11 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.10.2020 17 464,50 EUR
12 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.10.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1683234
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 02.11.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
EP 1683234
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku