Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1685020
(11)  Číslo patentu  2904 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04805333.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1685020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0312762 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.08.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.04.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63B 1/20  B63B 1/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2004/002778 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/042340 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHANTIERS BENETEAU S.A.; Z.I. des Mares, 85270 Saint Hilaire de Riez; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAVAL-JEANTET Rémi; 6, clos de la belle Angevine, F-95350 Saint Brice sous Foret; FR;
TABLEAU Patrick; 72 rue Georges Clémenceau, F-85270 Saint Hilaire de Riez; FR;
TRONQUEZ Maud; 8 rue de l'Ecole, F-85800 Saint Gilles Croix de Vie; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kĺzavá spodná časť lode 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.10.2022 
   Maximálna platnosť do  28.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.04.2008 4/2008 SC4A
 
EP 1685020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.01.2008 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1685020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.12.2007 3 200,00 SKK 4
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 10.09.2008 3 000,00 SKK 5
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 02.11.2009 232,00 EUR 6
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.09.2010 132,50 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.09.2011 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.10.2012 165,50 EUR 9
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.09.2013 199,00 EUR 10
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.09.2014 232,00 EUR 11
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.09.2015 265,50 EUR 12
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.10.2016 298,50 EUR 13
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.10.2017 331,50 EUR 14
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.09.2018 365,00 EUR 15
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 01.10.2019 398,00 EUR 16
14 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.10.2020 464,50 EUR 17
15 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 08.11.2021 1 062,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1685020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2008 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 04.02.2008 Typ Odoslané
4 Plná moc 31.01.2008 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.03.2008 Typ Odoslané
EP 1685020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku