Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1699438
(11)  Číslo patentu  9736 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04804655.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1699438 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.04.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20032399 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.10.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/053233 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/055993 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZAMBON S.p.A.; Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso MI; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAMPOLDI Luca; Via Verdi 5, I-20020 LAINATE; IT;
GRASSANO Alessandro; Via Volturno 21, I-20052 MONZA; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutická kompozícia obsahujúca gabapentín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.10.2011 10/2011 SC4A
 
EP 1699438
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2011 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1699438
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.11.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.11.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.11.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.11.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.11.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1699438
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.07.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.07.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.09.2011 Typ Odoslané
EP 1699438
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku