Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1720866
(11)  Číslo patentu  10313 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04804455.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1720866 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004002044 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.01.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.11.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 409/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/014870 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/068456 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERWE Mathias; Brunsberge 10, 45549 Sprockhövel; DE;
THOMAS Christian; Ilexweg 13, 42111 Wuppertal; DE;
REHSE Joachim; Am Kloster 12, 42799 Leichlingen; DE;
GROTJOHANN Dirk; Wilhelm-Leuschner-Str. 9, 51377 Leverkusen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Výrobný spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.12.2022 
   Maximálna platnosť do  31.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2012 01/2012 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.02.2014 02/2014 PC4A
 
EP 1720866
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.12.2011 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.12.2012 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.12.2013 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.12.2014 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.12.2015 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.12.2016 13 298,50 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.11.2017 14 331,50 EUR
8 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 29.11.2018 15 365,00 EUR
9 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.11.2019 16 398,00 EUR
10 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.11.2020 17 464,50 EUR
11 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.11.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1720866
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 18.10.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2012 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 22.08.2013 Typ Doručené
4a Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 22.08.2013 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2013 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.12.2013 Typ Odoslané
EP 1720866
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.11.2011 Bayer Pharma Aktiengesellschaft Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
2 Prevod majiteľa 04.12.2013 Bayer Intellectual Property GmbH Bayer Pharma Aktiengesellschaft
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2013 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku