Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1704141
(11)  Číslo patentu  20776 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04804405.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1704141 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  04100001 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.01.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 405/00  A61P 27/06  A61K 31/5575   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/014820 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/068421 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nicox S.A.; Drakkar 2 - Bât D, 2405 route des Dolines - CS 10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ONGINI Ennio; Via Fratelli Cervi, Residenza Campo, I-20090 Segrate; IT;
BENEDINI Francesca; Via Padova, 286, I-20132 Milano; IT;
CHIROLI Valerio; Via Tajani, 3, 20113 Milano; IT;
DEL SOLDATO Piero; Via E. Toti, 22, I-20052 Monza; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prostaglandínové nitrooxyderiváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.12.2023 
   Maximálna platnosť do  27.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 1704141
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.03.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1704141
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.11.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.11.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.12.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 12.11.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.11.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 16.11.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1704141
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Typ Odoslané
EP 1704141
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku