Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1689846
(11)  Číslo patentu  13961 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04793896.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1689846 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  509901 P, 960602 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2003, 08.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/48  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/030917 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/037992 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ImmunoGen, Inc.; 830 Winter Street, Waltham, MA 02451; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STEEVES Rita; 68 Collincote Street, Stoneham, MA 02180; US;
LUTZ Robert; 218 Old Colony Path, Wayland, MA 01778; US;
CHARI Ravi; 174 Winchester Street, Newton, MA 02161; US;
XIE Hongsheng; 10 Fernwood Road, Acton, MA 01720; US;
KOVTUN Yelena; 7 Elaine Avenue, Maynard, MA 01754; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Konjugáty maytansinoidu DM1 s trastuzumab protilátkou, spojené cez neštiepiteľný linker, a ich použitie pri liečbe nádorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50004-2013 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2013 7/2013 SC4A
 
EP 1689846
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.04.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1689846
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.09.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.09.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.09.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.09.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 20.09.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1689846
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.04.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.04.2013 Typ Platba
Plná moc 13.05.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2013 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 16.12.2013 Typ Doručené
EP 1689846
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku