Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1633766
(11)  Číslo patentu  31344 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04775900.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1633766 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  474368 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 19/06  C07H 19/16  C07H 19/14  A61K 31/7064  A61K 31/7076  A61P 31/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/012472 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/003147 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLARK, Jeremy; 2883 Quinbery Drive, Snellville, GA 30039; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Modifikované fluórované analógy nukleozidov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  17.04.2020 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 02.10.2020 10/2020 MC4A
 
EP 1633766
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.04.2019 16 398,00 EUR
2 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 31.03.2020 17 464,50 EUR
3 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.03.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1633766
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.05.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.04.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.04.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 24.04.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 24.04.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.07.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 05.08.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2019 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 1633766
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku