Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1677623
(11)  Číslo patentu  16489 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04775013.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1677623 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.02.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  03078295 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.10.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.07.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 1/18  A23K 1/16  A23K 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2004/000718 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/034646 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paragon Pet Products Europe B.V.; Orionweg 8, 9641 MN Veendam; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PATER Willem Theodoor Martinus; Kloosterlaan 21 A, NL-9675 JL Winschoten; NL;
SCHENNINK Geraldus Gerardus Johannes; Weversveld 57, NL-7031 CR Wehl; NL;
TERPSTRA Jacob; Hophullen 40, NL-9403 WL Assen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Žuvací produkt pre domáce zvieratá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 09/2014 SC4A
 
EP 1677623
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.04.2015 11 464,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.10.2015 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.10.2016 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.10.2017 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.10.2018 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.09.2019 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.10.2020 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 12.10.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1677623
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.05.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2014 Typ Odoslané
3 Plná moc 04.06.2014 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2014 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2014 Typ Odoslané
EP 1677623
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku