Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1670432
(11)  Číslo patentu  16450 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04769711.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1670432 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0323684 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/165  A61K 31/56  A61K 9/00  A61K 9/10  A61K 9/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2004/003481 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/034911 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jagotec AG; Eptingerstrasse 61, 4132 Muttenz; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUELLER-WALZ Rudi; Hans-Vetter-Strasse 108, D-79650 Schopfheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Aerosólové prostriedky obsahujúce dihydrát formoterolfumarátu, hnací plyn, etanol a prípadne steroid, pričom dihydrát formoterolfumarátu má obsah vody 4,8 až 4,28 % hmotnostných 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50009-2014 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.10.2022 
   Maximálna platnosť do  08.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
 
EP 1670432
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1670432
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.09.2014 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2015 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.09.2016 298,50 EUR 13
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 08.09.2017 331,50 EUR 14
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.09.2018 365,00 EUR 15
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.09.2019 398,00 EUR 16
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.09.2020 464,50 EUR 17
8 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 17.09.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1670432
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.06.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 09.06.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2014 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 10.09.2014 Typ Doručené
EP 1670432
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku