Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1638582
(11)  Číslo patentu  5373 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04766068.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1638582 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.02.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20031291 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.03.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.08.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/715  A61K 8/73  A61P 17/02  A61Q 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/051209 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/000321 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bioplax Limited; 6th Floor, 32 Ludgate Hill, London EC4M 7DR; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MACCHI Franco; Via Caravaggio 14, I-21049 TRADATE; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Použitie hyalurónovej kyseliny na prípravu kompozícii na liečenie recidivujúcich áft v dutine ústnej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.06.2022 
   Maximálna platnosť do  23.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.08.2009 8/2009 SC4A
 
EP 1638582
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1638582
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 19.05.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.07.2010 265,00 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.05.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.05.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.05.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.06.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.06.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.05.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 14.05.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 30.05.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.05.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.05.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1638582
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.04.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.07.2009 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 1638582
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku