Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1618098
(11)  Číslo patentu  18121 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04759404.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1618098 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  461988 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 271/06  A61P 35/00  A61K 31/4245   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/011106 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/091502 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PTC Therapeutics, Inc.; 100 Corporate Court, Middlesex Business Center, South Plainfield, NJ 07080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KARP Gary Mitchell; 37 Cartwright Drive, Princeton Junction, NJ 08550; US;
HWANG Seongwoo; 227 Suttons Lane, Edison, NJ 08817; US;
CHEN Guangming; 1402 Stech Drive, Bridgewater, NJ 08807; US;
ALMSTEAD Neil Gregory; 1 Crocus Drive, Holmdel, NJ 07733; US;
MOON Young-Choon; 11 Edgewood Drive, Belle Mead, New Jersey 08502; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zlúčeniny kyseliny 1, 2, 4-oxadiazolbenzoovej a ich použitie pre nonsense supresiu a liečenie ochorenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50007-2015 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
 
EP 1618098
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.03.2015 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.03.2016 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.04.2017 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.04.2018 15 365,00 EUR
5 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 08.04.2019 16 398,00 EUR
6 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.03.2020 17 464,50 EUR
7 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 25.03.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1618098
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.02.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2015 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 21.04.2015 Typ Doručené
EP 1618098
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku