Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1615646
(11)  Číslo patentu  18082 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04759349.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1615646 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  461611 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 45/06  A61K 47/12  A61K 47/18  A61K 9/19  A61K 31/047  A61K 31/195  A61K 31/485   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/010997 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/091623 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PROGENICS PHARMACEUTICALS, INC.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SANGHVI Suketu P.; 1 Hancock Drive, Kendall Park, NJ 08824; US;
BOYD Thomas A.; 279 River Road, Grandview, NY 10960; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické prípravky obsahujúce metylnaltrexón 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.04.2023 
   Maximálna platnosť do  08.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
 
EP 1615646
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2015 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1615646
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.03.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.03.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.03.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.03.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.03.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.03.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 23.03.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 28.03.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1615646
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2015 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.02.2015 Typ Odoslané
Plná moc 09.03.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2015 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 1615646
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku