Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1644024
(11)  Číslo patentu  32317 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04754538.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.06.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1644024 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  476555 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 45/06  A61L 29/16  A61L 29/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/017967 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/108091 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Board of Regents, The University of Texas System; 210 West 7th Street, Austin, TX 78701; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAAD, Issam; 4207 Clearwater Court, Missouri City, TX 77459; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antimikrobiálne preplachovacie roztoky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.06.2021 
   Maximálna platnosť do  07.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 1644024
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.05.2020 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1644024
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 04.10.2019 Typ Doručené
1b Opis 04.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 17.10.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 17.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zápise zmeny 07.11.2019 Typ Odoslané
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2019 Typ Odoslané
EP 1644024
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.11.2019 Board of Regents, The University of Texas System Board of Regents, The University of Texas System
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku