Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1615622
(11)  Číslo patentu  12748 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04749834.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1615622 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  460963 P, 547964 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.04.2003, 26.02.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.01.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 9/22  A61K 9/24  A61K 9/50  A61K 31/65  A61P 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/010658 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/091483 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Supernus Pharmaceuticals, Inc.; 1550 East Gude Drive, Rockville, MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHANG Rong-Kun; 13607 Pine View Lane, Rockville, MD 20850; US;
RAOUFINIA Arash; 7609 Mulberry Bottom Lane, Springfield, VA 22153; US;
SHAH Niraj; 2097 Misty Meadow rd, Finksburg, MD 21048; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Formulácia doxycyklínov na podávanie raz za deň 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Maximálna platnosť do  07.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.01.2013 01/2013 SC4A
 
EP 1615622
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.04.2013 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.03.2014 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.04.2015 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.04.2016 13 597,00 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.04.2017 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.03.2018 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.03.2019 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.02.2020 17 464,50 EUR
9 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 06.04.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1615622
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 11.10.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2012 Typ Odoslané
EP 1615622
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku