Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1626736
(11)  Číslo patentu  35594 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04748575.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.05.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1626736 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  03076466 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/57  A61P 1/18  A61P 9/00  A61P 11/00  A61P 17/02  A61P 19/02  A61P 29/00  A61P 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2004/000330 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/100982 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharming Intellectual Property B.V.; P.O. Box 451, 2300 AL Leiden; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NUIJENS, Johannes, Henricus; Zevenhuizerlaan 42, 1851 MV Heiloo; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Inhibítor C1 s kratším polčasom na dočasné liečenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 1626736
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 03.05.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1626736
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.10.2020 Typ Doručené
1b Opis 23.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.11.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 09.11.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 09.11.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.11.2020 Typ Odoslané
EP 1626736
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku