Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1646639
(11)  Číslo patentu  22042 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04743483.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.07.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1646639 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0317009 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.07.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 19/10  A61K 31/7068  A61K 31/7072  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2004/003148 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/012327 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NuCana plc; 77-78 Cannon Street, London EC4N 6AF; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  McGUIGAN Christopher; 2 Alfreda Road, Whitchurch, Cardiff CF4 2EH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nukleotidové fosforamidáty ako protirakovinové prostriedky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.07.2023 
   Maximálna platnosť do  20.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
2 Zmeny mien 24.02.2021 4/2021 TC4A
3 Zmeny adries 10.03.2021 5/2021 TE4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34416092 1 NuCana BioMed Limited výlučná 02.06.2010 platná
 
EP 1646639
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1646639
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.06.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.06.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.07.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 21.06.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 21.06.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1646639
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2016 Typ Platba
Plná moc 13.09.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 10.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.02.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 23.02.2021 Typ Odoslané
EP 1646639
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.11.2016 NuCana BioMed Limited Nucana Biomed Limited
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.02.2021 NuCana plc NuCana BioMed Limited
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.02.2021 NuCana plc NuCana plc
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku