Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1613375
(11)  Číslo patentu  1078 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04742467.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1613375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.10.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0304761 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.02.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/30  A61M 5/20  A61M 5/31   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2004/000881 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/093944 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Crossject; 12 Quai Henri IV, 75004 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALEXANDRE Patrick; 14, avenue de la Libération, F-70100 Gray; FR;
BAUD Georges; 18, rue des Ormes, F-83260 La Crau; FR;
BROUQUIERES Bernard; 4, rue Sandin, F-83100 Toulon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Injekčná striekačka bez ihly s optimalizovaným kontajnerom vstrekovača 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.02.2007 2/2007 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1613375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2006 3 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1613375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.03.2007 1 600,00 SKK 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.04.2008 6 000,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 09.10.2009 232,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 07.04.2010 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.10.2011 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.10.2012 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.10.2013 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.04.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.04.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.04.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.04.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 06.04.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 04.04.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 06.04.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 09.04.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1613375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.10.2006 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2006 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.01.2007 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.07.2022 Typ Odoslané
EP 1613375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku