Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1638696
(11)  Číslo patentu  2884 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04741871.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1638696 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/BE03/00115 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.03.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.04.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 1/02  B05B 1/34  B05B 7/00  B05B 7/04  B05B 7/10  B05B 7/28  B05B 7/26  B05D 1/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/051211 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/000481 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RECTICEL Automobilsysteme GmbH; Rolandsecker Weg 30, 53619 Rheinbreitbach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE WINTER Hugo; Recticel, Plejadenlaan 15, B-1200 Brussels; BE;
STALPAERT Gert; Recticel, Plejadenlaan 15, B-1200 Brussels; BE;
WILLEMS Jan; Recticel, Plejadenlaan 15, B-1200 Brussels; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby výliskov obsahujúcich polyuretánovú vrstvu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.06.2022 
   Maximálna platnosť do  23.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.04.2008 4/2008 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 06.11.2008 11/2008 PC4A
 
EP 1638696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2008 3 500,00 SKK
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2008 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1638696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.06.2008 3 000,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.06.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 04.06.2010 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.06.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.06.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.07.2014 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.06.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.06.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.05.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 22.06.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 21.06.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1638696
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.01.2008 Typ Platba
Plná moc 17.01.2008 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.03.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 21.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 21.07.2008 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.07.2008 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.08.2008 Typ Odoslané
Doplnenie údajov 16.09.2008 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.12.2008 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.12.2008 Typ Odoslané
Plná moc 27.03.2009 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 1638696
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.01.2008 Recticel RECTICEL
2 Prevod majiteľa 02.10.2008 RECTICEL Automobilsysteme GmbH Recticel
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku