Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1624961
(11)  Číslo patentu  1849 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04738510.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1624961 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10322106 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 19/18  B01F 7/00  B01F 13/10  B01F 15/00  B01J 19/20  C08G 63/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2004/000995 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/101140 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aquafil Engineering GmbH; Düsterhauptstrasse 13, 13469 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KARASIAK Wolf; Elsenbruchstrasse 18, 13467 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Beleščák Ladislav, Ing., Beleščák & Partneri, Patentová a známková kancelária; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(54)  Názov  Metóda a reaktor pre kontinuálnu výrobu polymérov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2022 
   Maximálna platnosť do  06.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2007 07/2007 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 07.12.2010 12/2010 SC4A
 
EP 1624961
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 10.04.2007 4 1 600,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.04.2008 5 3 000,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.05.2009 6 116,00 EUR
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.05.2010 7 132,50 EUR
5 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.04.2011 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.04.2012 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.04.2013 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.05.2014 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.04.2015 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.04.2016 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.04.2017 14 331,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.04.2018 15 365,00 EUR
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.04.2019 16 398,00 EUR
14 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.04.2020 17 464,50 EUR
15 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 03.05.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1624961
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2007 Typ Doručené
2 Plná moc 02.04.2007 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 19.04.2007 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.05.2007 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.06.2007 Typ Odoslané
6 Žiadosť inde neuvedená 06.07.2007 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2007 Typ Odoslané
8 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2010 Typ Doručené
9 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2010 Typ Doručené
9a Plná moc 22.09.2010 Typ Doručené
10 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2010 Typ Odoslané
11 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2010 Typ Platba
12 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 16.11.2010 Typ Odoslané
EP 1624961
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku