Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1641569
(11)  Číslo patentu  8518 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04737131.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1641569 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.10.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  03027927, 10330370 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2003, 30.06.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 11/06  A61M 15/00  B05B 1/00  B05B 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/006768 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/000476 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim International GmbH; Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EICHER Joachim; Gustav-Korthen-Allee 24, 44227 Dortmund; DE;
GESER Johannes; Vorderer Boehl 23, 55218 Ingelheim; DE;
HAUSMANN Matthias; Schwerter Str. 306, 44287 Dortmund; DE;
REINECKE Holger; Seepenweg 3, 44229 Dortmund; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Mikroštruktúrovaná vysokotlaková dýza so zabudovanou filtračnou funkciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.06.2023 
   Maximálna platnosť do  23.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 4/2011 SC4A
 
EP 1641569
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.01.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1641569
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.06.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.06.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.06.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.06.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.05.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 22.06.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 21.06.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 21.06.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1641569
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.01.2011 Typ Doručené
Plná moc 03.01.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.01.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.03.2011 Typ Odoslané
EP 1641569
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku