Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1624834
(11)  Číslo patentu  3439 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04733764.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1624834 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.02.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200300771 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.07.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/44  F16K 3/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2004/000356 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/103229 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unomedical A/S; Birkeröd Kongevej 2, 3460 Birkeröd; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  IVERSEN Jorgen; Horsekjär 26, DK-4660 Store Heddinge; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Jednorazová ventilová jednotka na reguláciu prietoku moču 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.05.2020 
   Maximálna platnosť do  19.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.07.2008 7/2008 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 1624834
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.05.2008 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1624834
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 09.05.2008 3 000,00 SKK 5
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.05.2009 116,00 EUR 6
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.04.2010 132,50 EUR 7
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 17.05.2011 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.05.2012 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2013 199,00 EUR 10
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.04.2014 232,00 EUR 11
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.04.2015 265,50 EUR 12
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.04.2016 298,50 EUR 13
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.04.2017 331,50 EUR 14
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.04.2018 365,00 EUR 15
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.04.2019 398,00 EUR 16
13 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.04.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1624834
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.05.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 12.05.2008 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.05.2008 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.06.2008 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 1624834
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku