Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1613740
(11)  Číslo patentu  11876 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04725573.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1613740 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.02.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0300994, 463058 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.04.2003, 16.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/20  A61K 31/35  A61K 35/74  A23L 1/30  C12R 1/25   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  SE2004/000509 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/087893 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PROBI AB; Sölvegatan 41, 223 70 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOLIN Göran; Examensvägen 2, S-224 67 Lund; SE;
AHRNÉ Siv; Arkivgatan 9A, 1 tr, 22359 Lund; SE;
JEPPSSON Bengt; Mätaregränden 8, S-226 47 Lund; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia obsahujúca kmene Lactobacillus plantarum v kombinácii s tanínom a nové kmene Lactobacillus plantarum 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Maximálna platnosť do  02.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2012 09/2012 SC4A
 
EP 1613740
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.03.2012 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.03.2013 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.03.2014 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.03.2015 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.03.2016 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.03.2017 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.03.2018 15 365,00 EUR
8 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 29.03.2019 16 398,00 EUR
9 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 02.04.2020 17 464,50 EUR
10 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 06.04.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1613740
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2012 Typ Doručené
2 Plná moc 24.05.2012 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 07.06.2012 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2012 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2012 Typ Odoslané
EP 1613740
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku